ΔIEΘNHΣ ETAIPEIA EΛΛHNIKHΣ ΦIΛΟΣOΦIAΣ
ΣIMΟNIΔOY 5, 17456 AΛIMOΣ- EΛΛΑΣ, THΛ.210-9923281, FAX:210-7248979, 210- 9923281
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY
5 SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS- GREECE, TEL : 210- 99 23 281, FAX : 210- 7248979, 210- 9923281

ΔEKATO ΠEMΠTO ΔIEΘNEΣ ΣYNEΔPIO

EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ

H ΔIEΘNHΣ ETAIPEIA EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ (ΔEEΦ)

TO ΔIEΘNEΣ KENTPO EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY (ΔIKEΦIΠ)

KAI TO TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ KAI ΨYXOΛOΓIAΣ

TOY ΠANEΠIΣTHMIOY AΘHNΩN

σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά και μορφωτικά Ιδρύματα και επιστημονικές Ενώσεις και Εταιρείες, απεφάσισαν να οργανώσουν το:

ΔEKATO ΠEMΠTO ΔIEΘNEΣ ΣYNEΔPIO

EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ

ME ΘEMA :

“ANTIΛHΨEIΣ ΓIA TH ΦIΛOΣΟΦIA:

AΠO TOYΣ ΠPOΣΩKPATIKOYΣ MEXPI ΣHMEPA”

( 1 - 7 AYΓOYΣTOY 2003)

Tο Συνέδριο, που θα διεξαχθεί από 1 - 7 AYΓOYΣTOY του 2003, τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και υπό την Εποπτεία Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής.

Ο τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου θα καθορισθή προσεχώς.

Η διεξαγωγή του Συνεδρίου αυτού επιδιώκει να συνδυάσει και να χρησιμοποιήσει γόνιμα τον εννοιολογικό οπλισμό που απεκτήθη και την προβληματική που προεβλήθη κατά το παρελθόν (ιδιαίτερα δε κατά τους δύο τελευταίους αιώνες) για την υφή και το έργο της φιλοσοφίας και συγχρόνως διά του εν λόγω προβληματισμού να συντελέσει ώστε να διασαφηθούν απόψεις και αντιλήψεις και να χαραχθούν κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον της φιλοσοφίας.

Ειδικώτερα το Συνέδριο αποσκοπεί:

1. Να εξετάσει τις σημαντικές και αρθρωμένες αντιλήψεις για τη φιλοσοφία από τους Προσωκρατικούς μέχρι σήμερα.

2. Να διερευνήσει τις απόψεις των συγχρόνων φιλοσοφικών τάσεων, σχολών, ρευμάτων και κινημάτων για τη φύση και το έργο της φιλοσοφίας.

3. Να επισημάνει το πώς οι διάφορες αντιλήψεις περί της φιλοσοφίας αντιμετωπίζουν ή μη τα προβλήματα της εποχής μας.

4. Να δείξει πώς οι σύγχρονες αντιλήψεις περί της φιλοσοφίας στηρίζονται στην (ή εμπνέονται από την) ελληνική φιλοσοφία και

5. Να βοηθήσει ώστε να επιτευχθεί ένας υψηλός βαθμός αυτοσυνειδησίας μεταξύ των μελών της διεθνούς φιλοσοφικής κοινότητος για την ιδιοσυστασία της φιλοσοφίας.

 

Το Συνέδριο είναι από επιστημονική άποψη ανοιχτό σε όλους τους φιλοσοφούντες, στους ειδικούς της ελληνικής φιλοσοφίας καιεν γένει σε όλους όσους μπορούν να επιλαμβάνονται των υπό εξέταση θεμάτων με φιλοσοφικό τρόπο.

Κατ’ εξοχήν όμως το Συνέδριο θα εστιάσει την προσοχή του στη διερεύνηση της εννοίας της φιλοσοφίας καθ’ εαυτήν (per se) και δεν θα ασχοληθή με την εξέταση οιουδήποτε άλλου φιλοσοφικού θέματος του οποιουδήποτε φιλοσόφου.

Η γενική αυτή προβληματική του Συνεδρίου μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνει τους ακολούθους θεματικούς άξονες:

1. Προσωκρατικές αντιλήψεις για τη φιλοσοφία (Πυθαγόρειοι, Ηράκλειτος, Ελεάτες κτλ.).

2. Κλασσικές αντιλήψεις για τη φιλοσοφία (Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης: H φιλοσοφία ως αίρεσις βίου, η φιλοσοφία ως η ψυχή της παιδείας και του πολιτισμού και ως απάντηση στη ρητορική).

3. Μεταριστοτελικές αντιλήψεις για τη φιλοσοφία (Κυνικοί, Επικούρειοι, Στωϊκοί, Σκεπτικοί κτλ).

4. Νεοπλατωνικές αντιλήψεις για τη φιλοσοφία (Πλωτίνος κτλ.)

5. Χριστιανικές, Ιουδαϊκές, Μεσαιωνικές, Ισλαμικές, Βυζαντινές αντιλήψεις για τη φιλοσοφία.

6. Νεώτερες αντιλήψεις για τη φιλοσοφία (Ντεκάρτ, Καντ, Έγελος κτλ.).

7. Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φιλοσοφία (Υπαρξισμός, Κριτική Σχολή, Διαλεκτική φιλοσοφία, Θετικισμός, Νεοθετικισμός, Πραγματισμός, Αναλυτική φιλοσοφία, Φαινομενολογία, Ερμηνευτική, Δομοκρατία, Αποδομοκρατία κτλ.).

8. Μη Δυτικής υφής αντιλήψεις για τη φιλοσοφία (Βουδισμός, Κομφουκιανισμός, Ταοϊσμός, Ινδουϊσμός κτλ.).

9. Η συμβολή της κλασσικής ελληνικής φιλοσοφίας στην πορεία της φιλοσοφίας.

10. Το μέλλον της φιλοσοφίας.

Προβλέπονται οι εξής συμμετοχές:

Κατηγορία (α): Παρουσίαση (δέκα έως δώδεκα) πρωτοτύπων επιστημονικών Ανακοινώσεων διαρκείας περίπου 30 λεπτών εκάστη (δηλαδή δέκα το πολύ σελίδων δακτυλογραφημένων σε διπλό διάστιχο και με κάλυψη σελίδος 16Χ20).

Κατηγορία (β): Παρουσίαση πρωτοτύπων επιστημονικών Ανακοινώσεων διαρκείας 20 λεπτών εκάστη (δηλαδή επτά το πολύ σελίδων δακτυλογραφημένων σε διπλό διάστιχο και με κάλυψη σελίδος 16Χ20) και

Κατηγορία (γ): Σύντομες παρεμβάσεις, διαρκείας 10-15 λεπτών.

Οι Ανακοινώσεις της πρώτης κατηγορίας (α) θα έχουν τη μορφή της επισκοπήσεως και της διεισδυτικής επισημάνσεως των προβλημάτων, της αποτιμήσεως των ερευνητικών προσπαθειών των τελευταίων δεκαετιών, που είναι συναφείς προς το ερευνώμενο θέμα. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθή στις Ανακοινώσεις που εξετάζουν την υφή και το έργο της φιλοσοφίας σε συνάφεια προς την ελληνική φιλοσοφία.

Οι Ανακοινώσεις της μορφής αυτής θα ανατεθούν, ως εικός, σε συγκεκριμένους Ομιλητές (INVITED SPEAKERS) που θα ενδιαφερθούν έγκαιρα, θα δείξουν τις προτιμήσεις τους για το θέμα που σκοπεύουν να διαπραγματευθούν και που θα αποστείλουν στην Οργανωτική Επιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία (εκτενή Περίληψη της Ανακοίνωσής τους καθώς και εκτενές Βιογραφικό Σημείωμα για το έργο τους μέχρι την 30-12-2002).

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σκοπεύει να καλύψει τα έξοδα διαμονής και διατροφής των ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ (INVITED SPEAKERS) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Συνεδρίου.

Οι Σύνεδροι που επιθυμούν να εξετασθεί η περίπτωση να περιληφθούν στους Προσκεκλημένους Ομιλητές (INVITED SPEAKERS) πρέπει να αποστείλουν τα κείμενα των επιστημονικών τους Ανακοινώσεων στη Γραμματεία του Συνεδρίου μέχρι την: 28-2-2003.

Ομοίως η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει κατά την κρίση της σε ορισμένους Συνέδρους χρόνο ομιλίας 30 λεπτών για εκφώνηση της Ανακοίνωσής τους, χωρίς τούτο να συνεπάγεται ότι τα εν λόγω πρόσωπα εντάσσονται στην κατηγορία των Προσκεκλημένων Ομιλητών (Invited Speakers). Ως εκ τούτου τα έξοδα των εν λόγω προσώπων δεν καλύπτονται από το Συνέδριο.

Σύμφωνα όμως με την πάγια αρχή διεξαγωγής των Συνεδρίων της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας θα καταβληθή κάθε προσπάθεια ώστε να ελαφρυνθούν οικονομικά οι Σύνεδροι που θα μετάσχουν δι’ Ανακοινώσεως στο εν λόγω Συνέδριο δια της οργανώσεως δεξιώσεων και άλλων εκδηλώσεων μέσα στο πλαίσιο του Συνεδρίου.

Η δακτυλογράφηση των κειμένων (στην ελληνική) στην τελική τους μορφή προς την Ανακοίνωση θα πρέπει να γραφεί σε δισκέττα 3.5 Η/Υ και σε υπολογιστή κατά προτίμηση α. της Apple (Software MS Word 5.1 κ.ε.) και σε γραμματοσειρά Ancient Times για τα ελληνικά πολυτονικά κείμενα και σε γραμματοσειρά Times New Roman για τα μονοτονικά ή β. σε Windows (Word 6.0-2000) και σε γραμματοσειρά Times New Roman και να σωθή ως: Word 97-2000, 6.0/95 & RTF.

Πληρέστερα κείμενα των ανωτέρω Ανακοινώσεων (της μορφής α και β) μέχρι 15 ή 20 σελίδων είναι δυνατόν να δημοσιευθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Τα κείμενα αυτά στην τελική τους μορφή προς δημοσίευση πρέπει να γραφούν ωσαύτως σε δισκέττα 3.5 και σε υπολογιστή της Apple με τις προδιαγραφές που εξετέθησαν ανωτέρω, προς διευκόλυνση της εκδόσεώς τους, και να σταλούν σε δισκέτα μαζί με ένα τυπωμένο αντίγραφο το αργότερο δύο μήνες περίπου μετά τη λήξη του Συνεδρίου, ήτοι μέχρι την 30-9-2003. Το τυπωμένο κείμενο πρέπει να φέρει εμφανώς στην πρώτη σελίδα την ένδειξη: ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (Βλέπε τις οδηγίες στο Έντυπο Νο7 για τη μορφή της Ανακοίνωσης σε τελικό στάδιο προς δημοσίευση).

Το copyright των Ανακοινώσεων που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο και που επελέγησαν να δημοσιευθούν ανήκει στο Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔΙΚΕΦΙΠ). Τα εν λόγω κείμενα δεν μπορούν να αναδημοσιευθούν χωρίς την έγγραφη άδεια του ΔΙΚΕΦΙΠ.

Είναι φυσικό ότι το Συνέδριο είναι ανοικτό σε οποιονδήποτε (Έλληνα ή ξένο) επιθυμεί να το παρακολουθήσει, αρκεί να επικοινωνήσει με την Οργανωτική Επιτροπή και να δηλώσει συμμετοχή, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα έντυπα (Δήλωση Νο1, 2 και 3) και να πληρώσει το δικαίωμα συμμετοχής του, όπως προσδιορίζεται στη Δήλωση Συμμετοχής Νο 3.

Πρόσωπα που συνοδεύουν τους Συνέδρους πρέπει ωσαύτως να συμπληρώσουν τα απαρίτητα έντυπα και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Συνέδριο εντός των οριζομένων προθεσμιών. Για τεχνικούς και άλλους οργανωτικούς λόγους είναι δύσκολο ή και σχεδόν αδύνατο να εγγραφούν ως απλοί Σύνεδροι πρόσωπα που θα ενδιαφερθούν για το Συνέδριο μετά την 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003.

Οι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών Ανακοινώσεων παρακαλούνται να έχουν εκπονήσει έγκυρη αντίστοιχη μετάφραση της Ανακοινώσεώς τους, που θα διαβασθεί στο Συνέδριο, στην Αγγλική τουλάχιστον γλώσσα.

Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι, πλην της ελληνικής, η αγγλική, η γαλλική και γερμανική.

Οι Αιτήσεις για κάθε είδος συμμετοχής γίνονται δεκτές έως την: 30 Δεκεμβρίου 2002.

Η αίτηση συμμετοχής γίνεται με την υποβολή του εντύπου ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Νο 1.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Νο 2 αποστέλλεται το αργότερο μέχρι την 30 Ιανουαρίου 2003. Μαζί με τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Νο 2 αποστέλλεται η Περίληψη της Ανακοινώσεως.

Η περίληψη πρέπει να γραφεί σε Η/Υ, όπως προσδιορίζεται στο ΕΝΤΥΠΟ Νο 6.

Εφ όσον δε πρόκειται περί Ανακοινώσεως Ελλήνων επιστημόνων επιβάλλεται, όπως συναποσταλή και μετάφραση της περίληψης στην αγγλική ή σε άλλη γλώσσα.

Τα πλήρη κείμενα των Ανακοινώσεων σε δύο αντίτυπα αποστέλλονται στην Οργανωτική Επιτροπή μέχρι 30 Ιουνίου 2003.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει ΕΚΘΕΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Οι συγγραφείς βιβλίων, και ιδιαίτερα βιβλίων συναφών προς το θέμα του Συνεδρίου, παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιβλία τους, προκειμένου να εκτεθούν στο Συνέδριο (ΕΝΤΥΠΟ Νο 8).

Άπαντες οι Σύνεδροι θα ειδοποιηθούν εντός του Μαρτίου 2003 περί του είδους της συμμετοχής τους στο Συνέδριο.

Για τα επί μέρους οργανωτικά θέματα του Συνεδρίου θα γίνει λόγος σε επόμενη Εγκύκλιο που θα αποσταλή οπωσδήποτε μόνον σε όσους εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Συνέδριο και θα έχουν αποστείλει στη Γραμματεία συμπληρωμένα τα απαραίτητα έντυπα.

Κάθε άλλος ενδιαφερόμενος που δεν θα λάβει την παρούσα εγκύκλιο μπορεί να παίρνει πληροφορίες από την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ μας στο Διαδίκτυο:

http://www.hri.org/iagp/

Κάθε αλληλογραφία σχετική με το Συνέδριο θα πρέπει να περιέρχεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Βουδούρη
Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής
TOY ΔEKATOY ΠΕΜΠΤΟΥ ΔIEΘNOYΣ
ΣYNEΔPIOY EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ
ΣIMΩNIΔOY 5,174 56 AΛIMOΣ
THΛ. 210- 9923281, 210- 727 75 45, FAX:210- 7248979, 210- 9923281, E-MAIL:kboud714@ppp.uoa.gr

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Βουδούρης
Καθηγητής της Φιλοσοφίας
Του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΣEΠTEMBPΙΟΣ TOY 2002


Έντυπα συμμετοχής στο συνέδριο: 1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o