ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
FIRST WORLD OLYMPIC CONGRESS OF PHILOSOPHY

Η Ελλάδα κατά το 2004 έχει την ευκαιρία και την μεγάλη ευθύνη να οργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ως ιδέα και πραγματικότητα, είχαν φθάσει στο κορύφωμά τους στην Ελληνική κλασσική αρχαιότητα. Η κορύφωσή τους δε αυτή δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός της αθλήσεως του σώματος και στην επίδειξη εξαιρετικών ικανοτήτων, αλλά και στo ότι οι εν λόγω Αγώνες είχαν στην πράξη συνδεθεί με ιδανικά και κανόνες μεγίστης κοινωνικοπολιτικής εμβέλειας. Προς τούτοις, όπως δείχνει η άμεση ή έμμεση συμμετοχή στα των Αγώνων εξεχουσών προσωπικοτήτων του αρχαίου κόσμου (Πίνδαρος, Γοργίας, Πυθαγόρειοι, Ξενοφάνης, Ισοκράτης κτλ.), οι Oλυμπιακοί Αγώνες είχαν έντονο πολιτιστικό και πνευματικό περιεχόμενο.

Εξ άλλου, η Ελληνική φιλοσοφία, νοουμένη κατ' ουσίαν ως αίρεσις βίου και ως δραστηριότητα που αποσκοπεί όχι μόνο στη διασάφηση και φωτισμό των διαφόρων προβλημάτων της ζωής και του κόσμου, αλλά και στην προώθηση αυτών, είχε πάντοτε τον λόγο της για την πορεία των προβλημάτων της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας και μάλιστα, εν σχέσει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν απεύφευγε να στρέψει ενίοτε το βλέμμα της κριτικά προς τα ιδεώδη και τους σκοπούς που αυτοί εκάστοτε υπηρετούσαν, όπως δείχνει η περίπτωση του Ξενοφάνους.

Για το λόγο αυτό, η Ελληνική φιλοσοφική κοινότητα, στοιχούσα προς την εν λόγω μεγάλη παράδοση, και ενδιαφερομένη να μην είναι και παραμείνουν εσαεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες ένα αθλητικό και εμπορικό μόνο γεγονός, αποφάσισε να προχωρήσει στην οργάνωση και διεξαγωγή του:

ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Με θέμα:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΣ ΒΙΟΣ.

Το Συνέδριο αυτό αποσκοπεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση ιδεών και αντιλήψεων για τον ανταγωνισμό και τον αγαθό βίο μέσα στο ευρύτερο οικουμενικό πλαίσιο. Όπως είναι εύλογο, η επιτυχία αυτής της προσπάθειας μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία ενός θεσμού, που μπορεί να καταστή ευεργετικός για την κοινωνία και ειδικότερα για την φιλοσοφία και τους φιλοσοφούντες.

Διό και καλούνται οι απανταχού της Γης φιλοσοφούντες, τα φιλοσοφικά ιδρύματα, οι φιλοσοφικές, οικονομικοπολιτικές, νομικές και πολιτιστικές ενώσεις και εταιρείες καθώς και άλλοι παρεμφερείς θεσμοί, όπως μετάσχουν στο Συνέδριο και ενώσουν μαζί μας τις δυνάμεις τους για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου που θα διέπεται από πολυφωνία και πολυμορφία αλλά και από αμοιβαία κατανόηση.

ΓIA THN OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH

KAΘHΓ. KΩNΣTANTINOΣ BOYΔOYPHΣ