m [Tue Jan 5 02:11:14 2010] [error] mod_ssl: SSL handshake failed (server www.hri.org:443, client 69.147.115.73) (OpenSSL library error follows) [Tue Jan 5 02:11:14 2010] [error] OpenSSL: error:14094418:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:tlsv1 alert unknown ca [Tue Jan 5 02:11:21 2010] [error] [client 67.161.56.210] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/favicon.gif [Tue Jan 5 02:11:29 2010] [error] [client 93.158.149.32] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/cyprus/kype/97-07-21.kype.html [Tue Jan 5 02:11:31 2010] [error] [client 216.129.119.12] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/ant1gr/96-05-28.ant1gr.html [Tue Jan 5 02:11:44 2010] [error] [client 93.158.149.32] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/cyprus/logosg/97-11-06.logosg.html [Tue Jan 5 02:11:44 2010] [error] [client 67.195.111.42] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/balkans/bta/arc@hri.org [Tue Jan 5 02:12:01 2010] [error] [client 93.158.149.32] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/ape/97-10-12_1.ape.html [Tue Jan 5 02:12:13 2010] [error] [client 93.158.149.32] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/grpapers/eleytherotypia/95-09-20.eley.html [Tue Jan 5 02:12:25 2010] [error] [client 93.158.149.32] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/mpe/97-03-19_1.mpe.html [Tue Jan 5 02:12:31 2010] [error] [client 216.129.119.12] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/ana/2003/2007/07-11-index.ana.html [Tue Jan 5 02:12:46 2010] [error] [client 65.55.106.231] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/mpegr/97-11-03.mpegr.html [Tue Jan 5 02:12:46 2010] [error] [client 65.55.106.211] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/mpe/97-02-24.mpe.html [Tue Jan 5 02:12:49 2010] [error] [client 93.158.149.32] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/apeen/96-12-12.apeen.html [Tue Jan 5 02:12:51 2010] [error] [client 67.195.111.42] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/agencies/yds/96-05-15.yds.html [Tue Jan 5 02:13:14 2010] [error] [client 93.158.149.32] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/mpegr/97-02-21.mpegr.html [Tue Jan 5 02:13:17 2010] [error] [client 74.125.16.1] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/apegr/2009/09-02-01_2.apegr.html [Tue Jan 5 02:13:27 2010] [error] [client 216.129.119.44] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/apegr/2006/2006/06-08-index.apegr.html [Tue Jan 5 02:13:31 2010] [error] [client 74.125.16.1] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/apegr/2009/09-02-01_2.apegr.html [Tue Jan 5 02:13:36 2010] [error] [client 67.195.111.42] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/apegr/2008/08-01-07_3.apegr.html [Tue Jan 5 02:13:36 2010] [error] [client 93.158.149.32] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/docs/mpedocs/95-12-28_1.mpedocs.html [Tue Jan 5 02:13:36 2010] [error] [client 67.195.111.42] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/includes/articlebodies/politics_topbody.html [Tue Jan 5 02:13:36 2010] [error] [client 67.195.111.42] unable to include "/includes/articlebodies/politics_topbody.html" in parsed file /hrnet/iis/www/htdocs/cthesis/politics/0700/p_630_187.html [Tue Jan 5 02:13:36 2010] [error] [client 67.195.111.42] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/includes/titles/politics.html [Tue Jan 5 02:13:36 2010] [error] [client 67.195.111.42] unable to include "/includes/titles/politics.html" in parsed file /hrnet/iis/www/htdocs/cthesis/politics/0700/p_630_187.html [Tue Jan 5 02:13:36 2010] [error] [client 67.195.111.42] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/includes/map/imagemaps.html [Tue Jan 5 02:13:36 2010] [error] [client 67.195.111.42] unable to include "/includes/map/imagemaps.html" in parsed file /hrnet/iis/www/htdocs/cthesis/politics/0700/p_630_187.html [Tue Jan 5 02:13:44 2010] [error] [client 74.125.16.1] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/apegr/2009/09-02-01_2.apegr.html [Tue Jan 5 02:13:48 2010] [error] [client 74.125.16.1] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/apegr/2009/09-02-01_2.apegr.html [Tue Jan 5 02:13:49 2010] [error] [client 65.55.106.183] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/cyprus/logos/97-09-23.logos.html [Tue Jan 5 02:14:03 2010] [error] [client 74.125.16.1] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/apegr/2009/09-02-01_2.apegr.html [Tue Jan 5 02:14:07 2010] [error] [client 74.125.16.1] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/apegr/2009/09-02-01_2.apegr.html [Tue Jan 5 02:14:16 2010] [error] [client 67.195.111.42] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/apeen/2008/08-02-05_3.apeen.html [Tue Jan 5 02:14:19 2010] [error] [client 65.55.207.48] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/cyprus/cna/97-12-15.cna.html [Tue Jan 5 02:14:28 2010] [error] [client 67.195.111.42] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/MPA/gr/audio/1998/200199.vmd [Tue Jan 5 02:14:28 2010] [error] [client 93.158.149.32] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/agencies/yds/96-02-08.yds.html [Tue Jan 5 02:14:32 2010] [error] [client 216.129.119.12] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/ana/2003/2001/01-12-index.ana.html [Tue Jan 5 02:14:47 2010] [error] [client 75.101.219.127] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/MPA/gr/audio/1998/250899.vmd [Tue Jan 5 02:14:54 2010] [error] [client 194.219.57.250] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/apegr/2009/09-02-01_2.apegr.html [Tue Jan 5 02:15:02 2010] [error] [client 67.195.111.42] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/cyprus/cmpress/1999/"http://cynews.com/cgi- [Tue Jan 5 02:15:04 2010] [error] [client 93.158.149.32] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/balkans/omri/96-12-18.omri.html [Tue Jan 5 02:15:17 2010] [error] [client 67.195.111.42] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/MPA/gr/other/igoumenitsa/ [Tue Jan 5 02:15:22 2010] [error] [client 93.158.149.32] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/agencies/serb/96-08-19.serb.html [Tue Jan 5 02:15:27 2010] [error] [client 93.158.149.32] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/agencies/serb/96-03-13.serb.html [Tue Jan 5 02:15:39 2010] [error] [client 93.158.149.32] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/agencies/yds/95-12-05.yds.html [Tue Jan 5 02:15:45 2010] [error] [client 93.158.149.32] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/agencies/yds/96-03-11.yds.html [Tue Jan 5 02:15:46 2010] [error] [client 65.55.207.138] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/apegr/2009/09-02-24_3.apegr.html [Tue Jan 5 02:16:08 2010] [error] [client 93.158.149.32] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/agencies/mic/95-09-04.mic.html [Tue Jan 5 02:16:09 2010] [error] [client 67.195.111.42] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/MPA/sae/afierwma/11d.htm [Tue Jan 5 02:16:20 2010] [error] [client 93.158.149.32] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/agencies/mils/95-06-13.mils.html [Tue Jan 5 02:16:31 2010] [error] [client 93.158.149.32] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/cyprus/cna/96-10-22.cna.html [Tue Jan 5 02:16:43 2010] [error] [client 93.158.149.32] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/mpa/97-05-21.mpa.html [Tue Jan 5 02:17:06 2010] [error] [client 75.101.219.127] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/mpa/97-12-16.mpa.html [Tue Jan 5 02:17:08 2010] [error] [client 67.195.111.42] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/MPA/gr/latest/europi.html [Tue Jan 5 02:17:18 2010] [error] [client 93.158.149.32] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/mpegr/96-09-23_1.mpegr.html [Tue Jan 5 02:17:19 2010] [error] [client 65.55.106.113] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/ape/2008/08-04-05.ape.html [Tue Jan 5 02:17:33 2010] [error] [client 67.195.111.42] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/greek/mpa/95-09-27.mpa.html [Tue Jan 5 02:18:08 2010] [error] [client 67.195.111.42] File does not exist: /hrnet/iis/www/htdocs/news/usa/std/97-04-21.std.html [Tue Jan 5 02:18:18 2010] [error] [client 65.55.107.179] Paneyrwpaikoy Synedrioy poy pragmatopoiei shmera se paraliako jenodoxeio ths Larnakas to Eyrwpaiko Komma se synergasia me to Eyrwpaiko Dhmokratiko Komma kai to Institoyto Eyrwpaiwn Dhmokratwn, o Ypoyrgos Ejwterikwn tonise oti h Kypros ``einai ena plhres kai isotimo melos toy Symboylioy ths Eyrwphs kai oloi oi ajiwmatoyxoi s opoiadhpote organa toy Symboylioy kai na briskontai prepei na symperiferontai m ayto ton tropo. Omws emmesa stellei to mhnyma ston k. Mpagis oti yparxei to kratos ths Kypriakhs Dhmokratias kai oti anagnwrizetai dieqnws kai eidika apo toys eyrwpaikoys qesmoys''.


Cyprus News Agency: News in ASCII Greek Directory - Previous Article - Next Article
Back to Top
Copyright © 1995-2016 HR-Net (Hellenic Resources Network). An HRI Project.
All Rights Reserved.

HTML by the HR-Net Group / Hellenic Resources Institute, Inc.
kypegr2html 2.01 run on Saturday, 30 October 2010 - 13:30:39 UTC